Live Messwerte GreenController

Abtastrate: s Nächster Messwert:
Batteriespannung 26.51 V
Solarmodul Spannung 55.58 V
Spannung Zelle 1 3320 mV
Spannung Zelle 2 3320 mV
Spannung Zelle 3 3316 mV
Spannung Zelle 4 3322 mV
Spannung Zelle 5 3318 mV
Spannung Zelle 6 3318 mV
Spannung Zelle 7 3320 mV
Spannung Zelle 8 3318 mV
BMS1 Balancer Spannung 3316 mV
BMS2 Balancer Spannung 3316 mV
BMS3 Balancer Spannung 3316 mV
BMS4 Balancer Spannung 3316 mV
BMS5 Balancer Spannung 3316 mV
BMS6 Balancer Spannung 3316 mV
BMS7 Balancer Spannung 3316 mV
BMS8 Balancer Spannung 3316 mV
Akku Lade-/Entladestrom -0.31 A
Anlage Solarstrom 0.95 A
Strom am GC Ausgang 1.12 A
Wechselrichter Strom 0 A
Leistung am Solareingang 25 W
Leistung Abgabe gesamt 32 W
Batteriekapazität 175.69 Ah
Batteriekapazität 58.56 %
Ladung Tag in 954.1 Wh
Ladung Tag out 769.2 Wh
Ladung total in 287978.27 Wh
Ladung total out 254681.3 Wh
Status GC Ausgang user on
Ausgang 1 Netzteil 0=an 1=aus 1
Ausgang 2 SOC 0=WR an 1=WR aus 1
Ausgang 4 WR FLOAT Trigger 0=WR an 1=WR aus 1
Lademodus MPPT
BMS1 Conv. mode FB Mode off
BMS2 Con. mode FB Mode off
BMS3 Conv. mode FB Mode off
BMS4 Conv. mode FB Mode off
BMS5 Conv. mode FB Mode off
BMS6 Conv. mode FB Mode off
BMS7 Conv. mode FB Mode off
BMS8 Conv. mode FB Mode off
Log0 2020-06-23 19:33:00 (5) charging mode bulk
Log1 2020-06-23 14:05:00 (8) charging mode float
Log2 2020-06-23 14:00:16 (6) charging mode absorption
Log3 2020-06-03 18:52:00 (5) charging mode bulk
Log4 2020-06-03 15:04:00 (8) charging mode float
Log5 2020-06-03 14:59:17 (6) charging mode absorption
Log6 2020-05-15 18:14:00 (5) charging mode bulk
Log7 2020-05-15 12:13:00 (8) charging mode float
Log8 2020-05-15 12:08:41 (6) charging mode absorption
Log9 2020-04-24 16:38:00 (5) charging mode bulk
GC interne Temp. 28 °C
Batterietemperatur 19.8 °C
BMS Zelle 1 Temp. 20.2 °C
BMS Zelle 2 Temp. 21.7 °C
BMS Zelle 3 Temp. 21.2 °C
BMS Zelle 4 Temp. 20.4 °C
BMS Zelle 5 Temp. 20.1 °C
BMS Zelle 6 Temp. 21.1 °C
BMS Zelle 7 Temp. 20.6 °C
BMS Zelle 8 Temp. 20.6 °C
BMS1 Balancer aktiv 0
BMS2 Balancer aktiv 0
BMS3 Balancer aktiv 0
BMS4 Balancer aktiv 0
BMS5 Balancer aktiv 0
BMS6 Balancer aktiv 0
BMS7 Balancer aktiv 0
BMS8 Balancer aktiv 0
BMS1 OVP Status OVP off
BMS2 OVP Status OVP off
BMS3 OVP Status OVP off
BMS4 OVP Status OVP off
BMS5 OVP Status OVP off
BMS6 OVP Status OVP off
BMS7 OVP Status OVP off
BMS8 OVP Status OVP off
BMS1 LVP Status LVP off
BMS2 LVP Status LVP off
BMS3 LVP Status LVP off
BMS4 LVP Status LVP off
BMS5 LVP Status LVP off
BMS6 LVP Status LVP off
BMS7 LVP Status LVP off
BMS8 LVP Status LVP off
BMS 1 Voltage shutdown off
BMS 2 Voltage shutdown off
BMS 3 Voltage shutdown off
BMS 4 Voltage shutdown off
BMS 5 Voltage shutdown off
BMS 6 Voltage shutdown off
BMS 7 Voltage shutdown off
BMS 8 Voltage shutdown off
BMS 1 Temp. shutdown off
BMS 2 Temp. shutdown off
BMS 3 Temp. shutdown off
BMS 4 Temp. shutdown off
BMS 5 Temp. shutdown off
BMS 6 Temp.shutdown off
BMS 7 Temp. shutdown off
BMS 8 Temp. shutdown off